Przeskocz do treści

O nas

Siedziba TPŻL przy ul. Akacjowej 4

Hrabina Stefania Raczyńska, patronka towarzystwa.

Aktualny zarząd towarzystwa oraz wolontariusze.

"Tepek" maskotka Towarzystwa, lokator siedziby.

Towarzystwo Przyjaciół Żarek  Bloku powstało w 1947r z inicjatywy inż. Architekta Jana Gadomskiego. Działało do 1949r. Jedyna pamiątka to ogłoszenie prasowe z Życia Częstochowy z 1948r

W skład zarządu Towarzystwa weszli:

 • Jan Gadomski
 • Jan Brylski
 • Antoni Dulias
 • Czesław Gandziarski
 • Aleksander Krystmann
 • Michał Kulik
 • Władysław  Pająk
 • Czesław Trefoń.

W 1991r  prawie po 40 latach nastąpiła reaktywacja  stowarzyszenia z inicjatywy Antoniego Duliasa.  Wtedy też zostało ono zalegalizowane w Sądzie Wojewódzkim w Częstochowie ( Sygn. Akt 5/91).

Skład Zarządu:

 • Przewodniczący Jacek Dudało
 • Skarbnik Krzysztof Deles
 • Sekretarz Jacek Nowak
 • Członkowie Zarządu: Ela Jatulewicz, Halina Mitas, Maria Uscieńska, Janusz Malczewski.
 • Komisja rewizyjna: Antoni Dulias, Lidia Osika - Szczagiel, Zdzisława Klimczyk.

Po roku działalności przew. Jacek Dudało i skarbnik Krzysztof Deles rezygnują. Tymczasowym przewodniczącym zostaje w 1992 roku Janusz Malczewski z wykształcenia prawnik, były działacz niepodległościowy i więzień polityczny w latach 1971- 74. Zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy w 1994 roku. Ze względu na swoją przeszłość polityczną nie chce narazić stowarzyszenie na szkody ze strony nadgorliwych władz i zrzeka się pełnienia tej funkcji.

W 1993r nowym przewodniczącym wybranym zostaje Sławomir Dobosz, jego zastępcą Marian Witas;, którzy reorganizują pracę Towarzystwa. W skład zarządu wchodzą:  Sławomir Dobosz, Marian Witas, Zbigniew Szecówka – skarbnik, Jolanta Holi sekretarz, czł zarządu Zdzisław Rogusz. Powołane zostają do pracy komisje, które mają zajmować się określoną działalnością. Powstaje:

Komisja historyczna z przewodniczącym Zdzisławem Klimczykiem i jego zastępcą Zygmuntem Biernatem. Celem ich działalności jest opracowanie historii Żarek Letniska, remont parkowej altanki, otoczenie opieką willi na ul. PCK.

Komisja ekologiczna przewodniczący  Marian Jędrzejkiewicz

Komisja Kultury przewodnicząca Cecylia Bereszko za cel postawiła sobie pozyskanie nowej siedziby dla biblioteki i założenie filii domu Kultury.

Pan Antonii Dulias rozpoczął wydawanie gazetki CZARKA.

W 1995r po śmierci Sławomira Dobosza przewodniczącym zostaje Marian Witas. Reszta Zarządu bez zmian. Jego działaność też jest krótka bowiem wkrótce  zachorował i w czerwcu 1998r umiera. Towarzystwo przestaje działać.

W lutym 2000r Tadeusz Zawadzki wraz z grupą aktywnych mieszkańców Żarek Letniska reaktywują działalność.

Skład nowego Zarządu:

 • przewodniczący Tadeusz Zawadzki,
 • zastępca Juliusz Kron,
 • sekretarz Małagorzata Służałek,
 • skarbnik Barbara Trybuszewska.

Do Zarządu weszli: J. Holi, Zbigniew Klimczyk, Krystyna Mazanek, Zbigniew Nowak, Zdzisław Rogusz, Lidia Osika-  Szczagiel, Ireneusz Szyller.

Program Towarzystwa:

 1. Usuwanie śmieci
 2. Rozwiązanie architektoniczno – komunikacyjne w centrum
 3. Gospodarka ściekowa i związana z tym czystość rzeki Czarki
 4. Biblioteka Publiczna – remont siedziby i zakup nowości książkowych.

08 grudnia 2006 roku odbywa się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska z grupą aktywnych mieszkańców naszej miejscowości.  W spotkaniu biorą udział: z ramienia TPŻL prezes Tadeusz Zawadzki i Jolanta Holi a z grupy inicjatywnej pod kierunkiem Jacka Nowaka: Barbara Trząskowską – Szcześniak, Andrzej Będkowski, Piotr Kowalik. Na spotkaniu pada wiele gorzkich słów pod adresem Gminy Poraj, która nie robi nic aby nasza miejscowość nie ulegała dalszej degradacji. W protokole ze spotkania czytamy: „w basenie pływa szambo, w okolicznych lasach mnóstwo dzikich wysypisk śmieci, zamiast ulic dziurawe polne drogi, brak kanalizacji – to obraz naszych kochanych Żarek Letniska”.

W styczniu 2007r wybrany zostaje nowy Zarząd TPŻL w składzie:

 •  prezes Jacek Nowak,
 • wice prezesi: Barbara Trząskowska-Szcześniak i Piotr Kowalik,
 • sekretarz Jolanta Holi,
 • skarbnik Andrzej  Będkowski,
 • członkowie zarządu: Tadeusz Zawadzki i Feliks Dryjski.

Po usilnych staraniach i wielu wizytach w KRS w Częstochowie organizacja otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego a prezes Jacek Nowak tworzy znak graficzny stowarzyszenia.

Reaktywowana zostaje działalność wydawnicza. Powstaje kwartalnik LETNISKOwiec. Nazwa dla naszego kwartalnika społeczno- kulturalnego została wyłoniona w drodze konkursu. Zwyciężył pomysł uczennicy  szkoły podstawowej Marty Miller.

Wraz z Radą Sołecką opracowano „ Program Przebudowy i Zagospodarowania Centrum Żarek Letniska”, który zostaje przekazany wójtowi Gminy Poraj Marianowi Szczerbakowi. Program zawierał kompleksowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenów wokół skrzyżowania ulic Raczyńskiej z Grunwaldzką i Kąpielową, z podziałem na strefę rekreacyjną, usługową i komunikacyjną.

Aby wyeliminować działania zagrażające środowisku naturalnemu zawiązana zostaje „ Komisja do spraw wycinania drzew”.

Ustalono, że tylko silne, apolityczne stowarzyszenie może wpłynąć na zmianę sytuacji w naszej miejscowości, bowiem władza gminna będzie musiała się z nim liczyć.

Z inicjatywy TPŻL:

 • rozpoczęto wraz z Radą Sołecką organizować w miejscowym amfiteatrze „powitanie nowego roku” przy ognisku i muzyce,
 • organizowano pod kierunkiem Krystyny Bodnar-Miler, miejscowej poetki wieczory z poezją z udziałem poetów Klubu Literackiego Fraszka z Częstochowy i miejscowymi twórcami,
 • rozpoczęto nasadzanie drzew w publicznej przestrzeni naszej miejscowości.

Wkrótce jednak prezes Jacek Nowak zapada na ciężką i nieuleczalną chorobę. 28 kwietnia 2008 roku umiera.

W dniu 08 kwietnia 2008 r nową prezeską Towarzystwa zostaje Krystyna Bodnar-Miler.

Skład Zarządu wybrany na nadzwyczajnym walnym zebraniu TPŻL:

 • prezes Krystyna Bodnar – Miler
 • wiceprezes Jadwiga Dulias
 • sekretarz Jolanta Holi
 • skarbnik Andrzej Będkowski
 • czł. Zarządu bez funkcji: Barbara Woźniak, Feliks Dryjski, Tadeusz Zawadzki.

Dzięki usilnym staraniom nowej pani prezes życie kulturalne w naszej miejscowości nabrało tempa. Organizowane są cyklicznie, związane z porami roku spotkania z poezją, muzyką i sztuką, odbywają się koncerty w miejscowym kościele z udziałem chóru „LUTNA” z Chorzowa.

Dla dzieci z naszej miejscowości organizowany jest wraz z klubem żeglarskim „ENIF”, ”Dzień Dziecka  pod żaglami” .

Nawiązana została ścisła współpraca z Muzeum Regionalnym w Złotym Potoku i ogólnopolskim Towarzystwem Obserwatorów Słońca im Wacława Szmańskiego. Efektem współpracy są organizowane w okresie wakacji pokazy nieba i jego nocne obserwacje.

Stowarzyszenie nie posiada własnej siedziby. Spotkania odbywają się w prywatnych domach lub miejscowej kawiarni. Od wielu lat kolejni prezesi zabiegali u władz gminnych o przydział lokalu na siedzibę stowarzyszenia. Zabiegi te nie przyniosły żadnych rezultatów. Dlatego członek zarządu TPŻL Tadeusz Zawadzki przeznaczył na siedzibę lokal w swoim budynku Zosieńka w centrum miejscowości. Uroczyste otwarcie siedziby odbyło się 26 września 2009 roku.  Mając niezależną siedzibę Towarzystwo mogło rozpocząć działalność na szerszą skalę.

Działania Towarzystwa na rzecz kultury w miejscowości zostały  docenione przez władze gminne. Na Gali „Mecenas Kultury 2009”  stowarzyszenie otrzymuje z rąk wójta Gminy Poraj Mariana Szczebaka tytuł Altruisty, a  prezeska Krystyna Bodnar-Miler tytuł Donatora.

W 2010 roku do stowarzyszenia przystępuje Wioletta Kowalik, mieszkanka naszej miejscowości. Opracowała ona koncepcję sprzątania lasu i ulic w Żarkach Letnisku. Rozpoczęliśmy wspólnie realizować projekt, który otrzymał nazwę „Czysty Las, Czyste Letnisko”. -inicjatywa społeczna ponad podziałami.  Zadania projektu :

 • likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 • sprzątanie ulic i otaczającego miejscowość lasu,
 • podniesienie wrażliwości ekologicznej mieszkańców i letników.

Dla społecznego zrywu pełne poparcie uzyskano od Starosty Myszkowskiego Łukasza Stachery. Do pomocy zgłosili się: sołtys i rada sołecka, wójt Gminy Poraj, OSP, miejscowy biznes.

06 lipca 2010r prezeska Krystyna Bodnar-Miler składa  rezygnację z pełnienia funkcji. Ponieważ, nie zrezygnowała z członkostwa w zarządzie zmiana prezesa nastąpiła bez zwoływania nadzwyczajnego walnego zebrania członków TPŻL.

Nowy skład Zarządu TPŻL:

 • prezes Andrzej Będkowski
 • wiceprezes Jadwiga Dulias
 • skarbnik Jolanta Holi
 • sekretarz Barbara Woźniak
 • członkowie zarządu: Krystyna Bodnar – Miler, Feliks Dryjski, Tadeusz Zawadzki.

Najważniejsze dalsze działania TPŻL w 2010 roku pod kierownictwem prezesa Andrzeja Będkowskiego i w.w. Zarządu:

 • 09 lipca otwarcie wystawy „Historia Żarek Letniska w dokumentach” w lokalu Gminnej Biblioteki. Wystawa czynna była w godzinach pracy biblioteki w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu.
 • 4 akcje „Czysty Las, Czyste Letnisko”, w których podczas społecznego zrywu zebrano góry śmieci z ulic i okolicznych lasów, oraz rozpoczęto likwidację dzikich wysypisk śmieci (lipiec, sierpień wrzesień, październik). Ogółem w 4 akcjach wzięło udział około 560 osób, które zebrały ponad 2000 worków śmieci. Zlokalizowano 12 dzikich wysypisk śmieci, które podczas kolejnych akcji były systematycznie usuwane.
 • 11 września zorganizowane zostało w miejscowym amfiteatrze widowisko plenerowe „Imieniny hrabiny Stefanii Raczyńskiej” ku czci założycielki naszej miejscowości. Pomysłodawcą widowiska jest członkini TPŻL Henryka Chołdyk. Widowisko okraszone korowodem barwnych postaci ubranych w stroje z epoki okresu międzywojennego, paradą bryczek i jeźdźców, z koncertem starych przebojów, było wspaniałą promocją miejscowości. Towarzystwo zorganizowało to widowisko, jako formę podziękowania dla mieszkańców za udział w akcji „Czysty Las, Czyste Letnisko”,
 • 30 września Towarzystwo zgłasza udział w konkursie „Lider Polskiej Ekologii” organizowanego przez Ministra Środowiska,
 • trzech członków TPŻL bierze udział w szkoleniu „Lider Rynku Ekonomii Społecznej” . Rezultatem szkolenia było I Powiatowe Forum Ekonomii Społecznej w Myszkowie w dniu 08 listopada.

Andrzej Będkowski kieruje stowarzyszeniem prawie dwie kadencje od 2010 do 2017 roku. W tym okresie TPŻL pod jego kierunkiem zrobiło wiele dobrego na rzecz mieszkańców i naszej miejscowości.

Po wieloletnich staraniach Towarzystwo otrzymało od Wójta Gminy Łukasza Stachery w użytkowanie lokal, część starego budynku OSP, do remontu kapitalnego. Dokonano go własnym sumptem  za pieniądze uzyskane od sponsorów. Setki godzin pracy społecznej wielu członków TPŻL i wspierających nas mieszkańców, upór i samozaparcie Prezesa doprowadziło do realizacji celu.  Remont kapitalny został wykonany i  jesienią 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby. Lokal  służy TPŻL, Radzie Sołeckiej, sołtysowi oraz klubowi sportowemu „Leśne Ludki”.

Stowarzyszenie w środowisku lokalnym jest spostrzegane jako organizacja kulturotwórcza. Świadczy o tym duża frekwencją mieszkańców na imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie oraz to, że jesteśmy zapraszani przez lokalne placówki oświatowe i instytucje kultury do współpracy, oraz udziału w ich imprezach (szkoły, przedszkole, GOK, biblioteka gminna, muzeum regionalne w Złotym Potoku). Nasze działania pozytywnie odbierane są przez gminną władzę samorządową co przekłada się na wspieranie finansowe przez Wójta wielu naszych  zadań statutowych. W okresie prezesury  Andrzeja Będkowskiego kilkakrotnie zmieniał się skład Zarządu oraz liczba członków. Z Zarządu odeszli: Krystyna Bodnar-Miler, Henryka Chołdyk, Jolanta Pokutycka, Feliks Dryjski, Barbara Trząskowska – Szcześniak, Barbara Wożniak, Jolanta Holi. Ich miejsce zajęli: Eliza Makówka, Magdalena Trefuń, Stanisław Borda, Sebastian Żurawski, Ilona Mrowiec, Anna Jędrzejkiewicz, Lidia Osika – Szczagiel.

Przez lata swoje funkcje w  Komisji Rewizyjnej pełnili: Jadwiga Dulias, Lech Zemanek, Anna Jędrzejkiewicz, Krystyna Mazanek, Anna Bochenek.

Oto najważniejsze działania TPŻL w latach 2010 – 2017 za  kadencji prezesa Andrzeja Będkowskiego:

 1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego miejscowości:
 • coroczne widowisko plenerowe z historią w tle „Imieniny Hrabiny” ukazujące w sposób obrazowy klimaty okresu międzywojennego: jak mieszkańcy naszej miejscowości  oraz okoliczne mieszczaństwo i ziemiaństwo spędzali wolny czas, jak się bawiono  oraz jakie kreacje noszono w tym
 • Niedzielne koncerty w parkowej altanie z udziałem miejscowych artystów oraz zaproszonych zespołów nawiązujące do przedwojennych  Koncerty odbywają się w okresie letnim od maja do sierpnia.
 • Uroczyste obchody Święta Niepodległości z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych placówek oświatowych oraz profesjonalnych zespołów i artystów;
 • zorganizowanie pod kierunkiem Henryki Chołdyk Teatru Letniskowego „U Hrabiny”, który zabawiał mieszkańców zabawnymi spektaklami w klimacie okresu międzywojennego.
 • cykliczne spotkania z poezją i sztuką związane z porami roku z udziałem poetów klubu ”Fraszka” z Częstochowy oraz miejscowych twórców. Spotkania połączone były zazwyczaj z wystawą malarstwa pod kierunkiem Krystyny Bodnar-Miler.
 • Spotkania z muzyką autorstwa Henryki Chołdyk;
 • Przegląd miejscowych talentów „Od przedszkola do seniora”
 1. Ochrona środowiska z uwzględnieniem praw ekologii w rozwoju miejscowości.
 • Realizacja programu „Czysty Las, Czyste Letnisko” . Działania w zakresie ekologii zostały docenione przez Ministra Środowiska, który w 13 edycji konkursu uhonorował nasze stowarzyszenie zaszczytnym tytułem LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII.
 • Ścisła współpraca z władzami gminy i nadleśnictwem Złoty Potok w zakresie ekologii w celu zachowania leśnego charakteru naszej miejscowości ;
 • Działalność „Komisji do spraw wycinki drzew” polegającej na konsultacjach ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie i Urzędem Gminy w Poraju.
 • Sadzenie drzew i krzewów w centrum miejscowości z udziałem młodzieży miejscowego gimnazjum.
 • Czynne wspieranie programu ekologicznego prowadzonego przez  Gminę Poraj „Zalew w Poraju czysto jak w raju”
 1. Promowanie idei aktywnego wypoczynku w ekologicznie czystym środowisku
 • Organizowanie marszów nordic walking prowadzonych atrakcyjnymi trasami w naszej miejscowości pod kierunkiem trenerów sportu nordic
 • Współpraca z klubem sportowym Leśne Ludki z Żarek Letniska przy organizowaniu imprezy sportowej - biegu Żarecka Szóstka.
 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów związanych z historią i współczesnością Żarek Letniska, upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscowości;
 • Gromadzenie dokumentów, fotografii, zapisków dotyczącej naszej miejscowości;
 • Organizowanie wystaw historycznych dotyczących naszej miejscowości: „Żarki Letnisko w dokumentach”,  „Żarki Letnisko spełniona idea Raczyńskich”, obrazujące powstanie i początki Żarek Letniska. Zebrane dokumenty, zdjęcia oraz materiały historyczne eksponowane były na wystawach, w bibliotece publicznej w Żarkach Letnisku. Wystawy cieszyły się dużym powodzeniem.
 • Wydana została broszura „Historia Żarek Letniska” autorstwa Barbary Trząskowskiej – Szcześniak.
 • Zorganizowano wystawę„ Boże Narodzenie na kartkach świątecznych”. Wystawa kartek z życzeniami świątecznymi z okresu międzywojennego i czasów współczesnych obrazująca zmiany obyczajowości w obchodzeniu świąt.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej  kwartalnika społeczno-kulturalnego „LETNISKOwiec”. Nawiązuje on do wcześniej wydawanego  przez Towarzystwo Przyjaciół Żarek Bloku czasopisma „CZARKA”. Redagowany jest przez zespół działający na zasadzie wolontariatu.
 • Prowadzono współpracę z Muzeum Regionalnym w Złotym Potoku, która zaowocowała wspólnymi działaniami, wymianą materiałów historycznych i współudziałem w imprezach okolicznościowych.
 1. Działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
 • Organizowanie dnia dziecka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej o nad zalewem w Poraju w klubie żeglarskim Enif i w stadninie koni Koniczynka w Kamienicy Polskiej
 • Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla gimnazjalistów w okresie ferii zimowych do kopalni Sztygarka w Dąbrowie Górniczej połączonej z pobytem w aqaparku NEMO w Dąbrowie Górniczej
 1. Umacnianie więzi obywatelskich, społecznych i kulturalnych między mieszkańcami Żarek Letniska, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem miejscowości;
 • Organizowanie imprez plenerowych mających na celu integrację społeczności lokalnej.
 • Powitanie nowego roku pod gołym niebem w żareckim amfiteatrze (wraz z RS.)
 • zabawy taneczne na powietrzu (wraz z RS.)
 • współudział w imprezach organizowanych przez GOK w Poraju - Folkloriada, Przegląd Kapel Biesiadnych,
 • Organizowanie konkursów związanych z życiem miejscowości – fotograficzne, literackie, na najładniejszy strój z epoki, wiedzy historycznej związanej z naszą miejscowością
 1. Monitorowanie działań władz samorządowych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej w Żarkach Letnisku
 • w tym modernizacja basenu kąpielowego, budowa kanalizacji,  starania  o utrzymanie placówki pocztowej, zagospodarowanie centrum naszej miejscowości w tym rekultywacja parku oraz remont amfiteatru,
 1. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • wspieranie finansowe dzieci z rodzin ubogich – ufundowanie wycieczki do Warszawy ubogim gimnazjalistom w 2011r,
 • pomoc finansowa i rzeczowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej, zbiórka pieniędzy na remont spalonego domu, prace przy usuwaniu skutków pożaru, zakup z pieniędzy TPŻL kuchenki gazowej.

W maju 2017 roku ówczesny Zarząd podejmuje decyzję o skróceniu kadencji. Członkowie Towarzystwa na walnym zebraniu wybierają nowy Zarząd.  Oto jego skład:

 • Mrowiec Ilona - Prezes Zarządu
 • Zawadzki Tadeusz - Wiceprezes
 • Barbara Nowak - Członek Zarządu
 • Rajczyk Włodzimierz - Członek Zarządu
 • Osika Szczagiel Lidia - Członek Zarządu
 • Zbigniew Grzyb - Członek Zarządu
 • Woźniak Barbara - Sekretarz
 • Teresa Koścień - Skarbnik

Nowy Zarząd kontynuuje działania poprzednich władz.